เกี่ยวกับเรา
(view = 6742)

เราสร้าง ไทยแลนด์เว็บออนไลน์ดอทคอม ให้เป็นเว็บให้บริการข้อมูล สารสนเทศ เพื่อสังคม และเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้า และเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ใช้รถยนต์ในรูปแบบต่างๆ ให้สามารถนำข้อมูล ข่าวสาร นำมาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการกุศลของกลุ่มออฟโรด หรือ ชมรมออฟโรด กิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนข้อมูลข่าวสารในการใช้พลังงานทดแทนเช่น การใช้ LPG NGV สำหรับรถยนต์ ทั้งนี้เวบได้รับการสนับสนุนจากผู้ใช้รถยนต์และผู้ประกอบการ ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด ทีมงานได้สร้างกฏกติกาให้ผู้ใช้เว็บ เข้ามาใช้เว็บอย่างสร้างสรรค์ให้มีความรับผิดต่อสัมคม ตลอดจนการแสดงความมีไมตรีและมีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งทีมงานได้แยกเวบออกเป็นหลายกลุ่มผู้ใช้


เวบกลาง ซึ่งต่อไปจะขยายขอบเขตไปทุกกลุ่มผู้ใช้เว็บ เช่นกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ กลุ่มกิจกรรมงานอดิเรก บ้านที่ดิน บันเทิง สารคดี เป็นต้น

เกี่ยวกับผู้บริหารไทยแลนด์เว็บออนไลน์ดอทคอม

 

 

 

 

 
Copy Right ©ThailandWebOnline.com