พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
(view = 24334)


ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ พรบ. Clickร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ....
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคล Click

วันที่ 26 พฤษภาคม 2555 ประกาศ กคพ. (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
เรื่อง กำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษ มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย


ประกาศฉบับนี้เป็นการกำหนด รายละเอียดเพิ่มเติมของลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1 ) แห่ง พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 โดย เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งหรือข้อสงสัย ว่าการกระทำความผิดใดตามบัญชีท้ายประกาศเป็นคดีพิเศษหรือไม่ ให้ กคพ. เป็นผู้ชี้ขาด

ทั้งนี้ บัญชีท้ายประกาศ กคพ. ประกอบด้วย 9 ฐานความผิด ดังนี้
๑. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ คดีความผิดที่มีบทกำหนดโทษตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

๒. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว คดีความผิดที่มีบทกำหนดโทษตามมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒

๓. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ คดีความผิดที่มีบทกำหนดโทษตามมาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ และ มาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

๔. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่ คดีความผิดที่มีบทกำหนดโทษตามมาตรา ๑๓๒ ทวิ มาตรา ๑๓๓ ตรี มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๘ มาตรา ๑๕๒ และมาตรา ๑๕๒ ตรี แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๕. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน คดีความผิดที่มีบทกำหนดโทษตามมาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๓๒ มาตรา ๑๓๙ มาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๔๕ มาตรา ๑๔๖ มาตรา ๑๔๗ มาตรา ๑๔๘ มาตรา ๑๔๙ และมาตรา ๑๕๐ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑

๖. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอาง คดีความผิดที่มีบทกำหนดโทษตามมาตรา ๔๗ และมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๓๕

๗. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย คดีความผิดที่มีบทกำหนดโทษตามมาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๘. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยา คดีความผิดที่มีบทกำหนดโทษตามมาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๘มาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๒๔ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่แก้ไข เพิ่มเติม

๙. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร คดีความผิดที่มีบทกำหนดโทษตามมาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๔ และ มาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒

 

 

 

 

 
Copy Right ©ThailandWebOnline.com